Mine Storage Logo White
Search
Close this search box.

Stenbrottet som kan stötta energisystemet i Skåne

Vånga-anläggningen, en betydande resurs i det regionala energisystemet.

Mine Storage projekterar ett mindre pumpkraftverk i Vånga, Skåne. Energilagret planeras innehålla 50-70 MWh per laddcykel och kan fyllas och tömmas ett par gånger per dag. Bristen på effekt i Skåne och elprisområde 4 är känd och Skånes effektkommission beskriver behovet av både ökad produktion och lagring av el i sin färdplan för Skånes elförsörjning. Den mängd energi som kan lagras i Vånga kommer uppskattningsvis kunna förse 20 000 – 30 000 hushåll med el under drifttiden vilket gör Vånga-anläggningen till en betydande resurs i det regionala energisystemet. Energilagret ökar möjligheten att ansluta nya elproducenter och elkonsumenter till elnätet, vilket därmed kan bidra till framtida industrietableringar.

Vi använder allt mer el i Sverige och internationellt.  El måste produceras och konsumeras samtidigt för att inte skapa obalans i elnätet. Mycket av den nya elproduktion som byggs för att möta vårt ökade energibehov är väderberoende, vilket gör att vi har en större andel intermittent elproduktion i vår produktionsmix idag. 

På grund av det så ökar behovet att matcha produktionsmönster med konsumtionsmönster konstant och därför ökar också behovet av olika energilagringsmöjligheter. Här kan ett pumpkraftverk göra stor nytta. 

Det gamla stenbrottet på Vångaberget är en utmärkt plats för att bygga ett energilager. Pumpkraftverket består i sin helhet av ett övre och ett undre vattenmagasin. I Vånga utgörs dessa av stenbrottet respektive Ivösjön. Däremellan byggs en vattenledning som leder vattnet via en turbin för elproduktion respektive en pump för återförande av vattnet.

Pumpkraftverket fungerar som ett stort batteri genom att stenbrottet på Vångaberget fylls med vatten från Ivösjön när elbehovet är lågt och som genererar el till nätet när elbehovet är stort genom att vattnet i täkten töms tillbaka i sjön via elgenererande turbiner. På det viset kan anläggningen bland annat bidra till en bättre balans i stamnät och regionnät.

För att ge mine storage-anläggningen ett större energiinnehåll så utreder vi möjligheten att öka vattenvolymen i stenbrottet genom att förstärka östra delen av stenbrottet med en dammvall för att matcha höjden på resterande sidor av stenbrottet. 

Mine Storage lösning är en möjliggörare till högre nyttjandegrad av lokalt producerad förnybar el eftersom lagringen gör att eventuell överproduktion vid blåsiga och soliga stunder kan lagras över dygnet. På årsbasis kan Mine Storage leverans i Vånga bli upp till 50 GWh/år. Utöver detta finns även nyttan att anläggningen kan bidra med reglerkraft till transmissionsnätet.

Verksamheten vid ett pumpkraftverk klassificeras som vattenverksamhet vilket kräver tillstånd enligt miljöbalken. I denna skrivelse och tillhörande ritnings- och kartmaterial, har vi sammanställt den information som hittills samlats in för att ge alla berörda information och faktaunderlag inför ett avgränsningssamråd. Tillståndsprocessen kan beskrivas med detta enkla flödesschema:

Pumpkraftverkets påverkan på miljön

Bolagets preliminära bedömning är att den påverkan som pumpkraftverket kommer att ha på omgivningen och miljön är begränsad. De väsentliga konsekvenser som skulle kunna uppstå kommer kunna förebyggas, minimeras eller kompenseras och bedöms av bolaget i nuläget kunna vägas upp av nyttan med anläggningen.

Vattenmängden som transporteras mellan sjön och stenbrottet är väldigt liten jämfört med hela sjöns volym och kommer inte ge någon märkbar effekt på vattennivån i Ivösjön. När anläggningen väl är i drift är störningsmoment och annan påverkan låg i förhållande till nyttan med en energilagringsmöjlighet som ger positiva effekter på både tillgång på el och stabilitet i elnätet.

Har du synpunkter eller frågor, eller kanske information som du tror att vi kan ha nytta av, hör gärna av dig till oss på dialog@minestorage.com
Mine Storage Wave Pink

Follow us on social media!